สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ท้าวเทพกระษัตรี - ท้าวศรีสุนทร
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
 
 
 
 
 
อักษรย่อ

อักษรย่อ

อักษรย่อของโรงเรียน
ระดับประถม = อบจ.มก.
ระดับมัธยม = อบจ.มมก.
สีประจำโรงเรียน
สีแดง หมายถึง ความมั่นคง
สีขาว หมายถึง ความดีงาม
ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นจำปี จำปา