วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปลูกฝังคุณธรรม มุ่งมั่นวิชาการ สานสัมพันธ์ชุมชน ฝึกฝนการกีฬา ก้าวหน้าเทคโนโลยี ผลิตคนดีสู่สังคม
 
คำขวัญโรงเรียน
สุขภาพดี มีความรู้ คู่คุณธรรม

อัตลักษณ์
ไหว้สวย พูดดี มีมารยาท

เอกลักษณ์
กิจกรรมดี มีคุณธรรม นำจิตอาสา