พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต เป็นสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ
1.จัดการศึกษาหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
2.ยกขีดระดับความสามารถของผู้เรียนเต็มศักยภาพและเป็นพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
3 พัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการและรับบริการจากชุมชน

เป้าหมาย

1. ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างเสมอภาค
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐา
นของหลักสูตร
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
4. ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและสนับสนุนด้านงบประมาณ
6. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการให้บริการข่าวสารและข้อมูล แหล่งความรู้และเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม ด้านต่าง ๆ ของชุมชน
7. ยกระดับประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
นอกจากภารกิจ ดังกล่าวแล้ว โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ยังมีภารกิจในการดำเนินงาน และประสานความร่วมมือกับชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ใน ท้องถิ่น
ในการพัฒนาทั้งในด้านการศึกษา และด้านอื่นรวมทั้งให้บริการและดำเนินงานโครงการพิเศษต่าง ๆ ของชุมชนในเขตบริการ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนจัดการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โรงเรียน ร่วมกับ อบจ.ภูเก็ต พัฒนาการศึกษาเป็นพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ทั้งด้านการรับบริการและให้บริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

เมื่อนักเรียนจบการศึกษาแล้วโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนต้องมีลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้

  • รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  • ซื่อสัตย์ สุจริต
  • มีวินัย
  • ใฝ่เรียนรู้
  • อยู่อย่างพอเพียง
  • มุ่งมันในการทำงาน
  • รักความเป็นไทย
  • มีจิตสาธารณะ
  • รักษ์ภูเก็ต