ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 (อ้างอิงจาก ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา : sis)
จำนวนนักเรียน / นักศึกษา ในระบบโรงเรียน จำแนกตามระดับชั้น ชั้นปี และเพศ
 
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.4 KB