ครูผู้สอนภาษาชาวต่างประเทศ

Mr.Chris Clarke
Manager Teacher
หัวหน้าครูผู้สอนภาษาชาวต่างประเทศ

Mr.Ryon Nicholson
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโปรแกรม IEP

Ms.Sara Fedak
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโปรแกรม IEP

Mr.Carmelo Leo Ellul
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโปรแกรมปกติ

Ms.Ita Patricia Degroot
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโปรแกรมปกติ

Mr.Franco Ogilvie Scott
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโปรแกรมปกติ

Miss. Yi Guangjiao
ครูผู้สอนภาษาจีน

Miss.Jiang Juanjie
ครูผู้สอนภาษาจีน