กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนุชรี วงศ์สวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปรีดา มูสิกะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางจันทร์เพ็ญ สีพาไชย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางวาสนา ธราพร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางณัฐินี เชาว์สมชาติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวทิพมาส เดชานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพนิยดา จิตรมะโน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวหทัยกาญจน์ พลนิกร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทิศา ทิพย์แก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวทัศยา อุปัติศฤงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารีย์ สงสัยเกตุ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5