กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสรยุทธ สิริเพ็ชร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมานพ มากะเต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางพัชรี ปัญญาดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายดิเรก หลงขาว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายทวี ศรีสมุทร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางทัศนี ชูมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1