บุคลากรสนับสนุนการสอน

นายสมยง สิงห์คำ
นักการภารโรง

นางอภิญญา ถิรสัตยวงศ์
นักการภารโรง

นางทิพย์วรรณ เฮงเส็ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายพงษ์พันธ์ บัวบล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุภาวดี หมื่นราษฎร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

นาย รณชัย ชูหนู
เจ้าหน้าที่ธุรการ