คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฟ้าใส มณีสุต
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นายรอมมาฎอน สองเมือง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพ็ญนภา โอชะพนัง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกิ่งแก้ว ปลอดทองสม
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑาทิพย์ ช่างเหล็ก
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นายวรนาถ นวลแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา ว่าหาบ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายธนาคาร
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ การะเวช
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นายกรพันธ์ เมืองสง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายโรงอาหาร
ระดับชั้น : ม.4/1